Klub Strzelecki Impuls Szczecinek

STATUT
KLUBU STRZELECKIEGO IMPULS SZCZECINEK

 

Rozdział I
ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI,  NAZWA,  SIEDZIBA   I  OBSZAR DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.

 

§1

Stowarzyszenie „Klub Strzelecki IMPULS SZCZECINEK”, zwane dalej „Klubem” jest dobrowolnym , samodzielnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych działających na rzecz  kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem sportu strzeleckiego i sportów obronnych.

 

§2

Podstawę prawną działania Klubu, który posiada osobowość prawną, stanowią:
1/ ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn.zm.)
2/ ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej ( Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn.zm.)
3/ postanowienia niniejszego statutu.

§3

Klub może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§4

Terenem działania klubu jest obszar Województwa Zachodniopomorskiego.

 

§5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecinek. 


 

Rozdział II


CELE   I   ZADANIA KLUBU. RODZAJE I ZAKRES
DZIAŁAŃ.

 

§6

Celem Klubu jest :

1. Wszechstronny rozwój i upowszechnianie dyscyplin sportu zaliczonych do dziedziny strzelectwa sportowego, praktycznego  oraz sportów obronnych i militarnych ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą.
        
2. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków  Klubu.

 

§7

Określone w punkcie poprzedzającym cele Klub realizuje poprzez:

1.Organizowanie szkoleń sportowych, stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju
   strzelectwa sportowego i innych sportów obronnych.
2.Uprawianie strzelectwa sportowego i praktycznego oraz innych sportów
   obronnych
3.Organizowanie kursów, treningów, ćwiczeń ,szkoleń i zawodów w strzelaniu
   sportowym, praktycznym i rekreacyjnym
4.Współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami, klubami, władzami
   oświatowymi oraz  z rodzicami członków-uczestników Klubu w zakresie celów
   realizowanych przez Klub.
5.Współdziałanie z Ligą Obrony Kraju, Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego
   i innymi organizacjami mającymi podobne cele działania
6.Popularyzowanie sportów strzeleckich i obronnych w środkach masowego przekazu.
7.Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej  
   działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań.

 

§8

Klub prowadzi sprawozdawczość oraz dokumentację ze spotkań i wzajemnych uzgodnień.

Rozdział III.
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków uczestników.

§10
1.Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
   czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
   Klubu .
2.Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie
   pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu wpisowego  .

 

§11

1.Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie
   posiadająca osobowości prawnej, która deklaruje pomoc organizacyjną lub finansową dla
   Klubu.
2.Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie
   pisemnej deklaracji członkowskiej i po uiszczeniu wpisowego.
3.Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomieszczeń i urządzeń Klubu w
   zakresie uzgodnionym z Zarządem Klubu.
4.Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze
5.Członkowie wspierający, posiadający osobowość prawną uczestniczą w działalności  Klubu poprzez pełnomocników.

 

§12

1.Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, która przedłożyła wraz
   z deklaracją członkowską pisemną zgodę  opiekunów prawnych  na członkostwo
   w Klubie.
2.Członek uczestnik w wieku do 18 lat korzysta ze wszystkich uprawnień członka  zwyczajnego w tym z biernego i czynnego prawa wyborczego.

 

§ 13

1.Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
   1) uczestniczyć w działalności Klubu
   2) wybierać władze Klubu oraz być wybieranym do tych władz
   3) występować z wnioskami dotyczącymi działalności Klubu
   4) korzystać z pomocy Klubu,
   5) korzystania z  urządzeń i sprzętu sportowego Klubu oraz innych udogodnień, jakie
        stwarza Klub swoim członkom zgodnie z zasadami, ustalonymi przez Zarząd Klubu.
2.Członkowie zwyczajni Klubu są zobowiązani do:
   1)aktywnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Klub i realizacji
       celów Klubu,
   2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
  3) godnego reprezentowania Klubu,
  4) regularnego opłacania składek członkowskich ,
   5) poszanowania własności Klubu jako wspólnego dobra jego członków.
3.Członek Klubu obowiązany jest do uiszczania miesięcznej składki członkowskiej
   w wysokości 1 % minimalnego wynagrodzenia o którym mowa w ustawie z 10.10.2002
   o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. Nr 200, poz. 1679),

 

§ 14

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
   1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie
        Zarządowi , za pokwitowaniem odbioru,
   2) śmierci członka ,
   3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
        składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający
        dwunastu miesięcy .
   4) wykluczenia z Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień
         statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów uchwalonych przez
         władze Klubu,
   5) wykluczenia z Klubu w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
         orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych .

2. Decyzje w sprawach  określonych  w  ust.1 pkt 4-5 podejmuje  Zarząd Klubu. Prezes Zarządu zobowiązany jest zawiadomić członka listem poleconym o skreśleniu lub    wykluczeniu, podając przyczyny  skreślenia  lub  wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania  do  Walnego Zebrania  Członków, w terminie miesiąca licząc od daty doręczenia stosownej uchwały. Członek występujący  z Klubu obowiązany jest do uregulowania  wszystkich  zobowiązań w stosunku do Klubu .

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU

 

§ 15

1.Władzami Klubu są:
   a) Walne Zebranie Członków,
   b) Zarząd Klubu,
   c) Komisja Rewizyjna
2.Kadencja władz Klubu o których mowa w ust.1 pkt. b i c  trwa 3 lata, a ich
   wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.                
   Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów .
3.Uchwały władz Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
   w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów oddanych ważnie przy obecności
   co najmniej połowy ogólnej liczby członków .

 

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu .
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Klubu.
3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
    O miejscu ,terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pismami   
    doręczonymi za pokwitowaniem co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
    Zebrania Członków.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Zebrania wybrany
    w głosowaniu jawnym przez osoby uprawnione do głosowania na Walnym Zebraniu  
    Członków .

 

§ 17

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd w każdym
   czasie w trybie określonym w § 16 ust.3 .
2.Zarząd Klubu jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na
   żądanie:
     a) 1/3 członków Klubu,
     b) Komisji Rewizyjnej .
3.Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być złożone  
   na piśmie z podaniem celu jego zwołania .
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w  przypadkach o których mowa w ust.2  
   zwołuje Zarząd Klubu w terminie jednego miesiąca licząc od dnia wniesienia żądania .
   O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pismami
   doręczonymi za pokwitowaniem co najmniej na 7 dni przed  terminem Nadzwyczajnego
   Walnego Zebrania  Członków.
5.W razie nie zwołania przez  Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
   w przypadkach o których mowa w ust.2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków   
   zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie jednego miesiąca licząc od dnia powzięcia
   informacji o nie zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd .  
   O miejscu, terminie i porządku obrad Komisja Rewizyjna powiadamia członków  
   pismami doręczonymi za pokwitowaniem co najmniej na 7 dni przez terminem
   Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków .

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał
we wszystkich sprawach Klubu, a w szczególności:
  1) określanie głównych kierunków działania Klubu,
  2) uchwalanie statutu i jego zmian,
  3) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
  4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
  5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub
      jego władze,
  6) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
  7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady .


 

§ 19

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego
   Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
   przed Walnym Zebraniem Członków .
2.Zarząd składa się z 3- 5 członków, w tym Prezesa, sekretarza i skarbnika.
3.Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu .
4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na cztery
   miesiące.

 

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) uchwalanie budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
     i ruchomego
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków


§ 21
1.Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad
    jego działalnością .
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza .


 

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)  kontrolowanie działalności Klubu,
2)  występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania przez Zarząd Klubu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
    Członków w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego
    statutowych obowiązków. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać podpisane
    przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu na którym
    podjęto uchwałę o wystąpieniu z takim żądaniem
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
     lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
    absolutorium władzom Klubu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 23

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji
w Zarządzie Klubu .

 

§ 21

W przypadku określonym w § 22 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przez Zarząd Klubu w terminie nie dłuższym niż miesiąc licząc od daty zgłoszenia żądania przez Komisję Rewizyjną.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK KLUBU

 

§ 22

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, gotówka, papiery wartościowe nabyte przez Klub.

 

§ 23

Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Klubu i ofiarności publicznej .

 

§ 24

Podstawą działalności finansowej Klubu jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Klubu .
Majątek Klubu służy wyłącznie realizacji celów statutowych Klubu .

 

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Klubu składa dwóch członków Zarządu łącznie
tj. Prezes i Skarbnik .

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE  KLUBU

 

§ 26

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
   Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości
   głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania .
2.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być
   przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy
   te zostały zamieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.  Do
   zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty
   stosownych uchwał .
3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa
   sposób przeprowadzenia likwidacji, wyznacza likwidatora, którym może być Prezes
   Zarządu oraz przeznaczenie majątku Klubu .

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach .

1. Zbigniew Masełek                                             ..............................................

2. Jerzy Karwowski                                               ...............................................

3. Ryszard Przeworski                                          ...............................................